Απολογισμός Υπουργού Εσωτερικών (περίοδος 16.5.2012 – 12.6.2012)

A. Πρωτοβουλίες και ενέργειες Υπουργού Εσωτερικών με επείγοντα χαρακτήρα.
1. Με την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και αντιμετωπίστηκε το ζήτημα σχετικά με τις εκλογές της 17ης Ιουνίου εξ αιτίας της μη έκδοσης των αποτελεσμάτων της απογραφής του πληθυσμού του 2011. Διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται ζήτημα σε σχέση με τη συνταγματική διάταξη που επιβάλει τη διενέργεια των εκλογών με τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 καθόσον δεν έχει καν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων. Επομένως, δεν συντρέχει μια πραγματική προϋπόθεση εφαρμογής του σχετικού άρθρου του Συντάγματος, που είναι η δημοσίευσή τους.

2. Δημοσιεύτηκε η από 1.6.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 128 Α΄) με την οποία η αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα των δικαστικών αντιπροσώπων πληρώνονται από τις ΔΟΥ με μόνη την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

3. Μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών προς την αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκρίθηκε η άρση της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων λόγω εκλογών και επετράπη η συνέχιση των εν λόγω διαδικασιών για περίπου 11.000 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ως επί το πλείστον 8μηνης και 2μηνης διάρκειας).

 

Σε σχέση με τις διαδικασίες προσλήψεων 4.703 ατόμων στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (προσωπικό καθαριότητας με 8μηνες συμβάσεις εργασίας) αναμένεται μάλιστα η υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης έγκρισης των προσλήψεων. Έχει προηγηθεί συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Για το ζήτημα υπήρξε και συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών με τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ κ. Bob Traa, μετά από σχετικό αίτημα του δεύτερου. Διαπιστώθηκε ότι δεν τίθεται θέμα παραβίασης των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ως προς τον αριθμό προσλήψεων.

 

4. Με κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διευκρινίστηκε ότι οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που διενεργούνται από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα», δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση των προσλήψεων λόγω εκλογών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.2190/1994. Οι ως άνω προσλήψεις αφορούν σε θέσεις απασχόλησης που υπερβαίνουν τις 45.000.

 

5. Ενόψει της λήξης την 30/6/2012 της παράτασης της διάρκειας του υφιστάμενου προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού (περίπου 3.500 άτομα) που εξυπηρετεί τους ωφελούμενους του προγράμματος, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εισηγήθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την εκ νέου παράταση του προγράμματος έως και την 30.09.2012. Η υιοθέτηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης.

 

6. Υπογράφηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο ν. 4071/2012 (άρθρο 9 παρ. 6) για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τρίτων προς τους ΟΤΑ σε δόσεις (έως 24 ή και παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις) κατ’ αναλογία της ρύθμισης που ισχύει για την καταβολή σε δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημοσιο σύμφωνα με το ν. 4038/2012. Με την παρέμβασή μας αυτή πιθανολογείται ότι θα προκύψει αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ και άμβλυνση των δυσχερειών καταβολής των οφειλομένων από τους οφειλέτες. Η εν λόγω ΚΥΑ είναι προς δημοσίευση.

 

7. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την την «Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα» (Task Force Gr) για την ενημέρωση του Υπουργού Εσωτερικών και τη συνέχιση της διαδικασίας που αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και γερμανικής κυβέρνησης για την αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Β. Προετοιμασία γενικών βουλευτικών εκλογών 17ης Ιουνίου 2012.
1. Καταρτίστηκε άμεσα ο προϋπολογισμός των δαπανών για τη διενέργεια των εκλογών με βάση τις πιστώσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι πιστώσεις αυτές ήταν μειωμένες σε σχέση με τις εκλογές της 6ης Μαΐου κατά περίπου 30% (37 εκ. ευρώ αντί 50 εκ). Για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών, παρά τις μειωμένες πιστώσεις, έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους συνδικαλιστικούς φορείς, ιδίως του Υπουργείου Εσωτερικών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σχετικές συναντήσεις έγιναν επίσης με τους εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ). Ως αποτέλεσμα των πρσπαθειών αυτών υπήρξε σημαντική μείωση των προβλεπόμενων αποζημιώσεων και αμοιβών. Η μείωση αυτή ήταν της τάξεως του 30% κατά μέσο όρο στις αποζημιώσεις των υπαλλήλων, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της τοπικης αυτοδιοίκησης στους οποίους δόθηκε αύξηση 30% λόγω της ιδιαίτερα χαμηλής κατ’ άτομο αποζημίωσής τους στις προηγούμενες εκλογές. Εξοικονομήσεις έγιναν και στις δαπάνες προμηθειών με σημαντικότερη την εξοικονόμηση 800.000 ευρώ από τη σύμβαση με τη Singular Logic και άλλων 800.000 ευρώ από τον ΟΤΕ. Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις είτε έχουν ήδη δημοσιευτεί, είτε βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης και αναμένεται η δημοσίευσή τους εντός των επόμενων ημερών.

 

2. Μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών τα κόμματα αποδέχθηκαν σημαντική μείωση της εκλογικής τους χρηματοδότησης (περίπου 40%) σε σχέση με το ποσό που θα μπορούσαν να ζητήσουν σύμφωνα με το νόμο. Το ποσό που αναμένεται να τους καταβληθεί ανέρχεται συνολικά για όλα τα κόμματα σε 3,9 εκ ευρώ. Στις εκλογές του Μαΐου η αντίστοιχη χρηματοδότηση είχε προβλεφθεί στα 10,3 εκ ευρώ.

 

3. Έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις και έχουν προχωρήσει όλες οι αναγκαίες διοικητικές ενέργειες που προβλέπονται από την εκλογική νομοθεσία για τη διενέργεια των εκλογών και την ασφαλή συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό έχει σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες το αναγκαίο εκλογικό υλικό (σάκοι, φάκελοι, έντυπα κ.λπ), χορηγήθηκε στα πολιτικά κόμματα η απαιτούμενη ποσότητα χαρτιού για την εκτύπωση ψηφοδελτίων, συγκροτήθηκε η Διακομματική Επιτροπή Εκλογών και συνεδρίασε δύο φορές, συγκροτήθηκε η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή και γενικότερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες.

 

Γ. Χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ και τρέχοντα ζητήματα του Υπουργείου
1. Διασφαλίστηκαν και εκτελέστηκαν οι κατανομές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προς τους ΟΤΑ συνολικού ποσού 135.488.383,20 €., εκ των οποίων 133.331.183,20 αποτελούν την τακτική μηνιαία επιχορήγηση των Δήμων για το μήνα Μάιο. Επίσης, έχουν πργραμματιστεί και βρίσκονται σε φάση υπογραφής κατανομές ύψους 24.871.791,89 εκ ευρώ για δαπάνες που αφορούν λ.χ. σε σχολικούς τροχονόμους, μεταφορά μαθητών, μίσθωση ακινήτων κλπ.

 

2. Μετά και τις προγραμματισμένες κατανομές, στο λογαριασμό του Υπουργείου θα υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα ύψους 124.152.878,97 € για την κάλυψη των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου – Απριλίου. Το Υπουργείο έχει ήδη μεταφέρει πιστώσεις στους 8 πρώτους Δήμους που ήταν έτοιμοι ώστε να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές στους δικαιούχους. Η ταχύτητα διεκπεραίωσης της σχετικής διαδικασίας και για τους υπόλοιπους Δήμους θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητά τους, ιδίως όσον αφορά τις διασταυρώσεις των δικαιούχων. Επισημαίνεται ότι για το ζήτημα της διασφάλισης της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων υπήρξαν διαδοχικές συναντήσεις και με την ΚΕΔΕ, αλλά και και με φορείς των ΑμεΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες