Αναδιάρθρωση Διοικητικών Μονάδων

Με αξιολογήσεις δομών, με περιγράμματα θέσεων εργασίας και αποστολών (job descriptions) και σχέδια στελέχωσης (staffing plans)

 

Επιτεύγματα σε ένα χρόνο

Εκθέσεις αξιολόγησης των δομών όλων των Υπουργείων –
Εκπονήθηκαν από Δημοσίους Υπαλλήλους και εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης

 

• Εκπονήθηκαν σχέδια αναδιάρθρωσης των διοικητικών δομών (μονάδων) με τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης δομών (δεκάδων σελίδων) από επιτροπές Δημοσίων Υπαλλήλων για όλα τα Υπουργεία. Έργο πρωτοφανές για την ελληνική δημόσια διοίκηση και πρωταρχικής σημασίας για μια νέα μεταρρυθμιστική διαδικασία που δεν αρχίζει και δεν τελειώνει με νόμους και σχεδίασμα νέων οργανογραμμάτων. Ολοκληρώθηκαν σε έξι μήνες και εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Δημιούργησαν τον κανόνα ότι καμία μεταρρύθμιση δεν νοείται πλέον χωρίς προηγούμενη έκθεση αξιολόγησης.

• Η αξιολόγηση των δομών συνοδεύθηκε από μία ακόμη θεσμική καινοτομία: τη δημιουργία ενός ισχυρού κέντρου διακυβέρνησης, του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ), υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Το ΚΣΜ διευθύνει επιτελικά τη διοικητική μεταρρύθμιση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, συγκροτήθηκε και η δομή διακυβερνητικού συντονισμού, με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα (ν. 4109/2013), ως υποστηρικτικό όργανο που διασφαλίζει τον συντονισμό διακυβερνητικών θεμάτων σχετικών και με τη μεταρρύθμιση της διοίκησης και παρακολουθεί την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής.

• Τα νέα οργανογράμματα, που προέκυψαν από τις εκθέσεις αξιολόγησης, αποτελούν τη βάση για την κατάργηση-συγχώνευση ή και σύσταση νέων διευθύνσεων και για την ανακατανομή των θέσεων προσωπικού στις αναδιαρθρωμένες διευθύνσεις. Για πρώτη φορά, πριν την κατάρτιση νέων Οργανισμών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ετοιμάστηκαν μελέτες οικονομικό-διοικητικές που τεκμηριώνουν επιστημονικά και δικαιολογούν την αναδιάρθρωση των δομών, με βάση οδηγίες και κριτήρια (mission statement) δημοσιονομικά, λειτουργικά, απόδοσης αλλά και υπολογισμού του αναγκαίου προσωπικού.

• Η πλέον όμως σημαντική και πρωτοποριακή καινοτομία της διοικητικής αναδιάρθρωσης είναι ότι οι Οργανισμοί των Υπουργείων, που παίρνουν τη μορφή Προεδρικών Διαταγμάτων, συνοδεύονται υποχρεωτικά, εκ του νόμου, από Περιγράμματα αποστολών και θέσεων εργασίας (job descriptions), τα οποία προηγούνται, είναι προϋπόθεση και οργανικό τμήμα των νέων Οργανισμών.

• Τέλος, οι εκθέσεις αξιολόγησης των δομών συνοδεύτηκαν από σχέδια στελέχωσής τους (staffing plans), μελέτες τεχνικές που υπολογίζουν με βάση λειτουργικά, δημοσιονομικά και ορθολογικά κριτήρια το απαιτούμενο προσωπικό σε βάθος χρόνου.

• (εκθέσεις αξιολόγησης δομών, περιγράμματα θέσεων και αποστολών και σχέδια στελέχωσης) που εφαρμόστηκαν και καθιερώθηκαν ως πράξη και διοικητική πρακτική είναι η πλέον σημαντική τομή στην μέχρι τούδε πρακτική της σύνταξης νέων Οργανισμών και αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών.

• Με βάση αυτή τη διαδικασία, θα εντοπιστούν οι θέσεις που πλεονάζουν και οι θέσεις που ελλείπουν στις νέες δομές. Στη συνέχεια, θα ταυτοποιηθεί το προσωπικό που αντιστοιχεί στις θέσεις αυτές, με βάση αξιολογικά κριτήρια (Κινητικότητα).

• Το ΥΔΜΗΔ διατηρεί τον ρόλο συντονισμού και παρακολούθησης όλων των σταδίων της υλοποίησης ανά υπουργείο (monitoring) των εκθέσεων αξιολόγησης, που θα αποτυπώνεται και ηλεκτρονικά.

 

Αποτελέσματα

• Το ΚΣΜ ενέκρινε την αξιολόγηση και τις μεταρρυθμιστικές δράσεις για τις δομές και των 16 Υπουργείων και μίας Γ. Γραμματείας.

• Προχώρησε η αξιολόγηση επιλεγμένων φορέων του δημοσίου και η ολοκλήρωση των σχεδίων στελέχωσης σε αυτά (Υπουργείο Εσωτερικών: 16 φορείς / Υγείας: 18 φορείς / Παιδείας: 2 φορείς / Εργασίας: 3 φορείς).

• Ολοκληρώθηκαν τον Μάρτιο τα σχέδια στελέχωσης (staffing plans) για θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 211.000 υπαλλήλους (πρόκειται για αξιολόγηση θέσεων εργασίας και όχι προσωπικού), που υπηρετούν στην κεντρική διοίκηση (και στα Υπουργείο Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη).

• Μέχρι το τέλος Ιουνίου είχαν ολοκληρωθεί τα σχέδια στελέχωσης δημόσιων υπηρεσιών που αντιστοιχούσαν σε 450.000 θέσεις εργασίας ώστε να διαπιστωθούν τεκμηριωμένα οι πλεονάζουσες θέσεις κατά υπηρεσία και τα κενά ή οι ανάγκες σε προσωπικό και η σύσταση νέων θέσεων.

• Στο πλαίσιο της αξιολόγησης και υλοποίησης των νέων δομών των Υπουργείων, εκτός από τον σημαντικό περιορισμό των οργανικών μονάδων και σημαντικές εξοικονομήσεις από τον εξορθολογισμό των δομών και στα λειτουργικά τους έξοδα, που είναι της τάξεως μέχρι και 20%, έχουμε επιτύχει:

 Μείωση του όγκου και του μεγέθους των διοικητικών μονάδων ή δομών των Υπουργείων κατά 40%-50% και μείωση των ενεργών θέσεων εργασίας κατά 16-20% περίπου (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης μέχρι το 2015).
 Μείωση των θέσεων Γενικών Γραμματέων που θα κυμανθεί από 18%-27% (46-41 θέσεις, από τις 56 υπάρχουσες)
 Μείωση των θέσεων Ειδικών Γραμματέων από 30%-50% (5-7 θέσεις από τις 10 που υπάρχουν σήμερα)

 

• Πραγματοποιείται η αναδιάταξη των νέων διευθύνσεων στα Υπουργεία, ο σχεδιασμός και η τοποθέτηση του προσωπικού στις νέες διευθύνσεις και έχουν προσδιοριστεί τα staffing ceilings, οι «οροφές» του αριθμού προσωπικού για κάθε υπουργείο.

• Μαζί με όλα τα παραπάνω, αξίζει να θυμίσουμε ότι με τον νόμο 4109/2013, και κατόπιν αξιολόγησης λειτουργίας και σκοπιμότητας, ξεκίνησε ένας στοιχειώδης εξορθολογισμός του δαιδαλώδους δημόσιου τομέα: συγχωνεύθηκαν για πρώτη φορά και χωρίς μεγαλοστομίες 197 νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα, ενώ καταργήθηκαν 8 φορείς των οποίων η αποστολή μπορεί να ασκηθεί συνεκτικότερα από κάποια υφιστάμενη δομή. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, που κρίνεται ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, μεταφέρθηκαν σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

 

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ 14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ Γ.Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Από τα στοιχεία των νέων οργανογραμμάτων 14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ και της Γ.Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ που έχουν δημοσιοποιηθεί, προκύπτουν τα παρακάτω συνολικά στοιχεία.

 

Δεν περιλαμβάνονται τα Υπουργεία Άμυνας και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη για τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία, καθώς και στοιχεία για τα Υπουργεία που προέκυψαν μετά τον ανασχηματισμό (τα στοιχεία παρακάτω είναι συγκεντρωτικά για τα ενοποιημένα Υπουργεία).

 

Τα στοιχεία για το δημοσιονομικό όφελος, αφορούν αναμενόμενες εξοικονομήσεις από κτιριακή υποδομή/μισθώματα, λειτουργικές δαπάνες και αμοιβές/επιδόματα/μισθοδοσία.

 

Η συνολική εκτίμηση μείωσης θέσεων αποτελεί μια πολύ αρχική προσέγγιση βάσει των δημοσιοποιημένων στοιχείων.

1. Συνολική μείωση δομών: 43,92% (από 7.636 οργανικές μονάδες σε 4.282, μείωση 3.354 οργανικές μονάδες)

2. Συνολικό δημοσιονομικό όφελος: 82.909.300 ευρώ (μαζί με το Εθνικό Τυπογραφείο)

3. Συνολική εκτίμηση μείωσης θέσεων: από 4.460 έως 4.785 θέσεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα υπουργεία προβλέπουν τη μείωση του προσωπικού τους έως και το 2015 και έχουν στοιχεία από τέλη του 2010 που αρχίζει να μετράει ο στόχος των 150.000 αποχωρήσεων έως τέλη του 2015. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει ότι το συντριπτικό μέρος της μείωσης του προσωπικού αφορά σε κανονικές αποχωρήσεις, δηλαδή συνταξιοδοτήσεις. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει μια μικρή αύξηση των θέσεων εργασίας λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του αλλά της διεύρυνσης του επιχειρησιακού του αντικειμένου Σε κάθε περίπτωση η συνολική εκτίμηση της μείωσης των θέσεων που εμφανίζεται αφορά σε πρόβλεψεις αποχωρήσεων και στην τήρηση των διεθνών μας δεσμεύσεων (κανόνας 1:5).

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

• Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης (Κεντρική Υπηρεσία, ΓΕΔΔ-ΣΕΕΔΔ, Εθνικό Τυπογραφείο, ΕΚΔΔΑ): Από 219 οργανικές μονάδες που είναι σήμερα θα παραμείνουν 75 (Μείωση κατά 66%). Το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται να φτάσει τα 2.447.963 ευρώ +4.000.000 (Εθνικό Τυπογραφείο, στην περίπτωση που το τελευταίο αναλάβει εκτυπωτικές εργασίες για λογαριασμό άλλων δημόσιων φορέων) = 6.447.963 ευρώ. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου απασχολούνταν, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, 483 υπάλληλοι. Με την αναδιάρθρωση των δομών εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του Υπουργείου με 397 (μείωση κατά 86 θέσεις ή κατά 18%).

 

• Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής: Από 291 οργανικές μονάδες που είναι σήμερα θα παραμείνουν μόνο 121 (Μείωση κατά 58%). Το δημοσιονομικό όφελος προβλέπεται να ανέλθει στα 8.083.989 ευρώ. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης απασχολούνταν 1.137 υπάλληλοι. Με την αναδιάρθρωση των δομών εκτιμάται ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι του Υπουργείου με θα μείνουν από 875 το λιγότερο μέχρι και 985 το περισσότερο (Συρρίκνωση από 152 έως 262 θέσεις ή 13% μέχρι και 23%).

 

• Στο Υπουργείο Εργασίας και Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: Από τις 388 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 245 (μείωση 37%) ενώ υπολογίζεται να προκύψει δημοσιονομικό όφελος 5.394.170 ευρώ. Το ίδιο με πάνωΣτο υπουργείο οι εργαζόμενοι από 596 θα μειωθούν στους 575 έως 555 (Συρρίκνωση από 21 έως 41 άτομα ή από μείωση 3,5% έως 6,8%). Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από 777 θα περίπου στους 830 (αύξηση 53 ατόμων ή 6,8%).

 

• Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Από τις 606 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 255 (μείωση 58%) ενώ υπολογίζεται να προκύψει δημοσιονομικό όφελος 8.085.697 ευρώ. Από τους 1.133 υπαλλήλους θα παραμείνουν 930 έως 960 (Συρρίκνωση από 173 έως 203 άτομα μείωση από 15,2% έως 17,9%). Στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες από τους 936 υπαλλήλους θα παραμείνουν 880 έως 900 (Συρρίκνωση από 36 έως 56 ή 3,8% έως 5,9%)

 

• Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης: Από τις 53 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 39 (μείωση 26%) ενώ υπολογίζεται να προκύψει δημοσιονομικό όφελος 706.926 ευρώ. Από 13.221 υπαλλήλους (δικαστικοί λειτουργοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί υπάλληλοι κ.ά.) θα παραμείνουν περίπου 11.427 το 2016 (Συρρίκνωση 1.794 άτομα ή 13,57%).

 

• Στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης: Από τις 55 θα παραμείνουν 26 (μείωση 53%) ενώ υπολογίζεται να προκύψει δημοσιονομικό όφελος 2.681.259 ευρώ. Δεν προβλέπεται μείωση του αριθμού των εργαζομένων (υπηρετούν συνολικά 146).

 

• Υπουργείο Τουρισμού (μαζί με τον ΕΟΤ): Από τις 200 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 101 (μείωση 50%).Το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στα 4.773.073 ευρώ. Από 875 άτομα στο υπουργείο και στον EOT θα παραμείνουν 700 (Συρρίκνωση 175 άτομα ή 20% ).

 

• Υπουργείο Εξωτερικών: Από τις 224 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 153 (μείωση 31,7%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 1.016.364 ευρώ. Από τους 927 υπαλλήλους θα παραμείνουν 734 έως 784 (Συρρίκνωση από 143 έως 193 άτομα ή 15,4% έως 20,8%).

 

• Υπουργείο Εσωτερικών: Από τις 110 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 66 (μείωση 40%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 2.226.609 ευρώ. Από τους 927 υπαλλήλους θα παραμείνουν 795 έως 730 (Συρρίκνωση από 132 έως 197 άτομα ή 14,2% έως 21,2% ).

 

• Υπουργείο Ναυτιλίας: Από τις 254 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 168 (μείωση 34%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 9.170.000 ευρώ. Από τους 8.132 υπαλλήλους θα παραμείνουν 7.890 (Συρρίκνωση κατά 242 άτομα ή 2,9%).

 

• Υπουργείο Υγείας: Από τις 131 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 80 (μείωση 39%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 1.042.958 ευρώ. Από τους 791 υπαλλήλους θα παραμείνουν 685 έως 720 (Συρρίκνωση από 71 έως 106 άτομα ή 8,9% έως 13,4% ).

 

• Υπουργείο Οικονομικών: Από τις 3.097 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 1.567 (μείωση 49%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 16.598.800 ευρώ. Από τους 16.956 υπαλλήλους που υπηρετούσαν στη διάρκεια της αξιολόγησης αναμένεται να παραμείνουν το 2015 16.624 (Συρρίκνωση 332 άτομα ή 1,96%).

 

• Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων: Από τις 678 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 371 (μείωση 45%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 9.051.692 ευρώ. Από τους 3.822 υπαλλήλους σε θεματικές και υποστηρικτικές δομές θα παραμείνουν 3.332 το 2015 (Συρρίκνωση κατά 490 άτομα ή 12,82%).

 

• Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού*: Από τις 1.245 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 665 (μείωση 47%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 6.050.000 ευρώ. Από τους 10.689 υπαλλήλους που υπηρετούσαν στη διάρκεια της αξιολόγησης αναμένεται να παραμείνουν το 2015 10.056 (Συρρίκνωση 633 άτομα ή 5,92%).

* Στη μείωση δε συνυπολογίζονται οι 621 περιφερειακές οργανικές μονάδες του ΥΠΑΙΘΠΑ (τομέας Παιδείας) και οι υπηρετούντες σε αυτές.

 

• Γ.Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Από τις 85 οργανικές μονάδες θα παραμείνουν 43 (μείωση 49%) ενώ το δημοσιονομικό όφελος υπολογίζεται στο 1.579.800 ευρώ. Από τους 517 υπαλλήλους σε θεματικές και υποστηρικτικές δομές θα παραμείνουν 427 το 2015 (Συρρίκνωση κατά 90 άτομα ή 17,4%).

 

Νέα μεθοδολογία και καινοτομίες

Το καινοφανές για την ιστορία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας, με όσα προηγήθηκαν, έγκειται στο ότι δεν ξεκινήσαμε ούτε τελειώσαμε, όπως γινόταν μέχρι τώρα, με ένα αφηρημένο νομοθέτημα, χωρίς μελέτη σκοπιμότητας, χωρίς αξιολόγηση δομών και προσωπικού.

 

Ερχόμενοι σε ρήξη με μια βαθειά ριζωμένη στη χώρα μας, αλλά ολέθρια κατά τη γνώμη μου, παράδοση νομικισμού και φορμαλισμού, νομολαγνείας και τυπολατρίας, που πρότασσε την μορφή αγνοώντας ή αδιαφορώντας για την ουσία, την εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης, ακολουθήσαμε μια αντίστροφη πορεία, έναν άλλο οδικό χάρτη, έναν διαφορετικό road map: Αρχίσαμε από μια μελέτη ή έκθεση καταγραφής και αξιολόγησης της διοικητικής πραγματικότητας και έχοντας ως οδηγό κριτήρια και στόχους επιστημονικά, καταλήξαμε σε οργανογράμματα που θα πάρουν στο τέλος μόνο τη νομική μορφή ενός Οργανισμού με Προεδρικό Διάταγμα. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των δομών και τα πορίσματά τους θα μετουσιωθούν πρώτα σε περιγράμματα αποστολών και αρμοδιοτήτων, πρώτα θα συνοδευθούν από περιγραφές θέσεων εργασίας και μετά θα πάρουν την μορφή προεδρικού διατάγματος.

 

Στην προκειμένη περίπτωση, η διοικητική μελέτη και πρακτική προηγήθηκε του νόμου, ο οποίος έπεται.

 

Η δεύτερη καινοτομία έγκειται στο ότι η διοικητική μεταρρύθμιση ξεκίνησε αυτή τη φορά, και βαδίζει με συνέπεια, πάνω σε μεθοδολογικά νέα χνάρια και σε τεχνογνωσία που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, που μας ταιριάζει και έχει σαφείς στρατηγικούς στόχους: Διοίκηση ριζικά και ορθολογικά αναδιαρθρωμένη, οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική, μετά από συστηματική αξιολόγηση δομών και προσωπικού. Διοικητική Μεταρρύθμιση την οποία καλείται να πραγματοποιήσει και να εγκολπωθεί η ίδια η διοίκηση και οι υπάλληλοί της, που οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη στον πολίτη και στις επιχειρήσεις, όχι μόνο διότι θα οδηγεί σε μια Διοίκηση σύγχρονη, αλλά κυρίως διότι θα δείχνει καθημερινά ότι έγινε ή έστω ότι προσπαθεί να γίνει μια Διοίκηση αξιοκρατική, πολιτικά ουδέτερη, ανεπηρέαστη κομματικά, απεξαρτημένη από εξωθεσμικές, άνομες ή φαυλοκρατικές, φιλο-κυβερνητικές ή φιλο-αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες αλλοιώνουν τη δημόσια αποστολή της, πλήττουν την ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόμου και το κύρος του δημοσιοϋπαλληλικού λειτουργήματος.

 

Η τρίτη μεγάλη καινοτομία του παρόντος εγχειρήματος έγκειται στο ότι η Μεταρρύθμιση ετοιμάζεται και σχεδιάζεται από την ίδια την Διοίκηση, από στελέχη της, από επιτροπές που προέρχονται από τους κόλπους της, που γνωρίζουν την ίδια από μέσα και εργάζονται χωρίς ωράριο και πρόσθετη αμοιβή. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση θα είναι δικό τους έργο και θα έχει συντελεστεί χωρίς να έχει κοστίσει στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό το τελευταίο είναι συγκινητικό και αξιέπαινο και θέλω να το εξάρω ενώπιον της ελληνικής και αλλοδαπής κοινής γνώμης, που βομβαρδίζεται από σχόλια μονόπλευρα, απαξιωτικά για τον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο. Υπάρχει και μία άλλη όψη, που στοιχειώδης απόδοση δικαιοσύνης μας υποχρεώνει να υπογραμμίσουμε. Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι που επιτελούν με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα το δημοσιοϋπαλληλικό καθήκον τους. Σε αυτούς στηρίζεται η Διοίκηση και αυτούς πρέπει να ανταμείψουμε και να αξιοποιήσουμε.

 

Για να δείξω τη σοβαρότητα της δουλειάς που έχει γίνει από τις Επιτροπές, αρκούμαι να αναφέρω εν είδει παραδείγματος ότι η έκθεση αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αριθμεί 107 σελίδες και καταλήγει σε εντυπωσιακά και τεκμηριωμένα αποτελέσματα.

 

Το τελευταίο και πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι η Διοικητική Μεταρρύθμιση συντονίζεται, κατευθύνεται και συντελείται υπό την ευθύνη του διϋπουργικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που προεδρεύεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος παρακολουθεί προσωπικά και εποπτεύει το όλο έργο. Η Διοικητική Μεταρρύθμιση δεν αφορά άρα μόνο ολόκληρη την Κυβέρνηση – γίνεται από την Κυβέρνηση συνολικά και συντονισμένα. Αυτό και μόνο δείχνει την κεφαλαιώδη σημασία της για τη χώρα.

 

Γνωρίζουμε όλοι μας τα προβλήματα και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, από την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα.

Γνωρίζουμε την ανορθολογική διόγκωση του ελληνικού κράτους τις τελευταίες δεκαετίες, τον ασφυκτικό της εναγκαλισμό με την κομματοκρατία, που εξέθρεψε δίκτυα πελατειακής συναλλαγής και διάχυτες εστίες διαφθοράς.

 

Γνωρίζουμε τη χαλάρωση της εργασιακής ηθικής και της πειθαρχικής ευθύνης στο δημόσιο.

 

Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να επιδιορθώσουμε εκ βάθρων μια διοικητική μηχανή που ταυτόχρονα είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί στο μέγιστο για να ανταποκρίνεται στις αυξημένες λόγω κρίσης ανάγκες της κοινωνίας, και μάλιστα με ελάχιστους πόρους και χωρίς δυνατότητες ανανέωσης του δυναμικού της, με διοικητικό προσωπικό απογοητευμένο, με χαμηλό έως ανύπαρκτο ηθικό, με μειωμένο μισθολόγιο, σχεδόν στο ήμισυ του παλαιού, με ανύπαρκτα κίνητρα, χωρίς ενθάρρυνση και χωρίς προοπτική ορατή βελτίωσης της κατάστασής του.

 

Μέχρι τώρα η Διοίκηση οριζόταν, περιοριζόταν, ενδιαφερόταν και ενεργούσε σαν να έχει μία και μοναδική αποστολή: να εκτελεί πιστά και τυφλά τον νόμο. Η επιχειρησιακή δράση ή οι επιχειρησιακοί στόχοι τής ήταν άγνωστοι, κείτονταν εκτός των αρμοδιοτήτων της. Αυτό το τελευταίο πρέπει επειγόντως να αλλάξει. Έχει γίνει όλη η αναγκαία προεργασία για να αλλάξει.

 

Όλα τα προηγούμενα βασίστηκαν στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που παρασχέθηκε, αφιλόκερδα, από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Τask Force) και την Γαλλία ως domain leader για την Διοικητική Μεταρρύθμιση.

 

Μάλιστα, έγιναν χωρίς να κοστίσουν στο ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ και χωρίς καμία προσφυγή σε ιδιωτικές εταιρίες μελετών, που απλώς μαθαίνουν δοκιμάζοντας «στου κασίδη το κεφάλι».

 

Σχετικές Νομοθετικές Διατάξεις

Παρακάτω, το σχέδιο των σχετικών διατάξεων.
Οι περισσότερες έγιναν νόμος με την «τροπολογία Μητσοτάκη» – με εξαίρεση την παράγραφο 2:

Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών οργάνωσης και λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών

 

1. Η οργάνωση και λειτουργία των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Επίσης, μπορεί να καταρτίζονται ενιαίοι Οργανισμοί για ομάδες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν συζητηθεί και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

 

2. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης διαμορφώνει πολιτικές σχετικά με την ορθολογική οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και κατευθύνει τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές δράσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, με σκοπό τη βέλτιστη απόδοσή της και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δημοσίων υπηρεσιών και σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, επιτρέπεται να καταργούνται ή να συνιστώνται αντίστοιχες θέσεις ή κατηγορίες θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, μετά από εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσής τους, από τα οποία να προκύπτουν με τρόπο απρόσωπο και αντικειμενικό και δημοσιονομικά τεκμηριωμένο πλεονάζουσες ή ελλείπουσες, αντίστοιχα, θέσεις προσωπικού.

 

3. Με τους Οργανισμούς των φορέων της παραγράφου 1 καθορίζονται:
α) Η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία).
β)Ο τίτλος και η αποστολή των οργανικών μονάδων
β) Oι αρμοδιότητες των Τμημάτων.
γ) Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες.
δ) Η γενική περιγραφή προσόντων και καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης.

 

Τι επιδιώκουμε τώρα

• Συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου της αναδιάρθρωσης των δομών σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα, με
• Εκθέσεις Αξιολόγησης δομών, Σχέδια στελέχωσης των νέων δομών, οροφές θέσεων προσωπικού (staffing ceilings), Περιγράμματα αποστολών και περιγραφές θέσεων εργασίας και θέση σε εφαρμογή των νέων Οργανισμών με την σύνταξη των νέων Προεδρικών Διαταγμάτων.
• Επέκταση και εντατική εφαρμογή της αξιολόγησης απόδοσης ως μόνιμο και διαρκή μηχανισμό αξιολόγησης του προσωπικού.
• Συνέχιση και εντατικοποίηση της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας της Task Force και των κρατών που βοηθούν δωρεάν την Ελλάδα.
• Απόκρουση κάθε ιδέας προσφυγής σε ιδιωτικά γραφεία μελετών ελληνικά ή ξένα, όπως σχεδιάζεται, όχι μόνον διότι θα σκορπιστούν, εδώ και εκεί, ασυντόνιστα, χωρίς συνοχή και προγραμματισμό μεγάλα ποσά, αλλά κυρίως διότι θα προκύψουν μεγάλες καθυστερήσεις με μηδενικό αποτέλεσμα, όπως συνέβη με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες