Η προτεραιότητα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου έναντι του Συντάγματος, η εναρμονισμένη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του Συντάγματος και η τεχνική της αναλογικότητας

του Αντώνη Μανιτάκη

Ομότιμου Καθηγητή
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεωρώ την υπόθεση του «βασικού μετόχου» ση- μαντική, αντιπροσωπευτική, σκληρή, περίπτωση «hard case», που φωτίζει και παράλληλα αποκαλύ- πτει, πολλές και κρίσιμες πτυχές του πολιτειακού μας βίου και όχι μόνον της νομολογίας μας, όπως νομίζεται.

Αφορά ζητήματα που συνδέονται με την ανα- θεωρητική διαδικασία και τα σιωπηρά όρια της συ- νταγματικής αναθεώρησης, των σχέσεων συντάγμα- τος και ευρωπαϊκού δικαίου, του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και των σχέσεών του με τον δικαστικό έλεγχο της συμβατότητάς τους με το κοινοτικό δίκαιο και, τελικά, της σημασίας που έχει και της λειτουργίας που επιτελεί η δικανική τε- χνική της αναλογικότητας στους δύο προηγούμενους δικαστικούς ελέγχους. Θα θιγούν, άρα, τέσσερις, συ- νολικά, κρίσιμες θεματικές συνταγματικού, ευρωπαϊ- κού και συνταγματικής δικαιοσύνης, που διαπλέκο- νται μεταξύ τους.

Η Μελέτη σε μορφή PDF 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες