Συνταξιοδοτική Διάταξη

compositionΑποτελεί θετική εξέλιξη η κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση δύο ακόμη διατάξεων νόμου από τον προσχέδιο νόμου για την “Οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης”, που είχε ετοιμαστεί επί τρικομματικής Κυβέρνησης και είχε παραδοθεί στον νέο Υπουργό. Παραθέτουμε τις δύο ρυθμίσεις έτσι όπως είχαν διατυπωθεί στο προσχέδιο νόμου, για τυχόν σύγκριση.

Έστω και αποσπασματικά και καθυστερημένα, με την πρώτη αποκαθίσταται μια αδικία: επαναπροσλαμβάνονται όσοι είχαν απολυθεί με δικαστική απόφαση λόγω αντισυνταγματικότητάς της πρόσληψης τους. Πρόκειται για επιτυχόντες στον διαγωνισμό 9Κ/2008.

Με τη δεύτερη αναγνωρίζεται η δυνατότητα εξαγοράς μέχρι τριών πλασματικών ετών σε όσους βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η ρύθμιση αυτή που είχε προβλεφτεί στο αναθεωρημένο Μνημόνιο του Μαϊου, βαρύνεται και με έναν άδικο περιορισμό που επέβαλε η Τρόϊκα: δεν δικαιούνται τέτοιας εξαγοράς όσοι απέχουν τρία χρόνια από τη αυτοδίκαιη συνταξιοδότηση.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αναγνώριση πλασματικού χρόνου συνταξιοδότησης

1. Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των φορέων της υποπαραγράφου Ζ.1.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα και οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και μέχρι τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα.

2. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά την κύρια σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α 120) και οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010,όπως ισχύουν, και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν.

3. Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση και την προσαύξηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα.

4. α. Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α 165). Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.
β. Η αναγνώριση του εν λόγω χρόνου στους φορείς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πραγματοποιείται με την καταβολή, αναλόγως με τα προβλεπόμενα στην παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όπως ισχύει, για κάθε μήνα αναγνώρισης ποσού υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης, 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, 4% για το μέρισμα του ΜΤΠΥ και 4 % για τους φορείς Πρόνοιας επί των συνταξίμων αποδοχών του υπαλλήλου, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του κατά τον τελευταίο πριν τη θέση σε διαθεσιμότητα μήνα.

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε μονίμους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα συμπληρώνουν το ηλικιακό όριο και τη συντάξιμη υπηρεσία που επιφέρουν την αυτοδίκαιη απόλυση, κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 2 ΥΚ.
Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι εντός τριών ετών από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 40 έτη ασφάλισης και τη συμπλήρωση 62ου έτος της ηλικίας.

6. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επέρχεται δυνάμει της διατάξεως της υποπαρ. Ζ.2.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου.

……………………………………………………………………………………….

Άρθρο 27
Πλήρωση θέσεων σε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

1. Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 575/03.11.2008 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), οι οποίοι απολύθηκαν δυνάμει των υπ’ αριθμ. 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2312, 2313, 2314/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Ζ’ Ακυρωτικό), προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης, μετά την πρόσκληση για διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 8Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, στις κενές οργανικές θέσεις του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

2. Οι προσλαμβανόμενοι καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις για τον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού και για τον κλάδο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων.

3. Η πρόσληψη προσωπικού, κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού και κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, σε φορείς του Υπουργείου Εργασίας, γίνεται κατά προτεραιότητα με επιτυχόντες του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9Κ/2008 προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, κατά τη σειρά του Πίνακα Κατάταξης.

……………………………………………………………………………………….
Και τέλος αυτά που είχαν συμφωνηθεί τον Μάϊο του 2013, Έτσι για την Ιστορία.

Με το αναθεωρημένο Μνημόνιο του Ιουλίου η Κινητικότητα μετατράπηκε σε κύρια πηγή απολύσεων, έγινε τελικά μέσο απόλυσης χιλιάδων υπαλλήλων. Ανατράπηκε πλήρως η συμφωνία του Μαϊου.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας του Μαΐου ήταν τα ακόλουθα, τα οποία επικυρώθηκαν και από τους αρχηγούς:

  • Έγινε ξεκάθαρο ότι ο αριθμός των αναγκαστικών αποχωρήσεων αποτελεί διακριτό μέγεθος από την Κινητικότητα και ότι η τελευταία δεν αποτελεί ούτε τη μοναδική, όπως ήταν μέχρι τώρα, ούτε την κύρια πηγή των αποχωρήσεων. Η Κινητικότητα αποσυνδέθηκε επομένως από τις απολύσεις. Άλλο κινητικότητα, άλλο απολύσεις. Η πρώτη δεν έχει ως σκοπό τις απολύσεις αλλά τη μετακίνηση του υπαλλήλου.
  • Έγινε σαφές ότι οι αναγκαστικές αποχωρήσεις θα προέρχονταν από τέσσερεις πηγές που έχουν απαριθμηθεί:

1) Όσοι κριθούν απολυτέοι από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα
2) Όσοι απολυθούν λόγω κατάργησης ή συγχώνευσης του οργανισμού ιδιωτικού δικαίου, όπου υπηρετούν, μετά από αξιολόγηση δομών και ατόμων και λυθεί νομότυπα η σύμβαση εργασίας τους
3) Όσοι υπάλληλοι με αφορμή είτε την κατάργηση της θέσης τους ή της υπηρεσίας τους ή της ειδικότητάς τους, είτε την κατάργηση ή συγχώνευση οργανισμού δημοσίου δικαίου τεθούν σε διαθεσιμότητα και κριθούν κατά την αποτίμηση των προσόντων τους ως ακατάλληλοι ή ανίκανοι ή ότι στερούνται των απαραιτήτων προσόντων, διότι π.χ. είναι μακροχρόνια και αδικαιολογήτως απόντες.

  • Στην ίδια κατηγορία εντάσσονταν ακόμη και όσοι έχουν διοριστεί με πλαστά ή ελλιπή πιστοποιητικά, οπότε μόλις διαπιστωθεί η απάτη ανακαλείται ο διορισμός τους. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή υπαλλήλων υπάγονται ορισμένες χιλιάδες σε όλο το δημόσιο τομέα.
  1. Ακόμη εντάσσονταν και όσοι εργάζονται καταχρηστικά επ΄αόριστον και αμείβονται ως υπάλληλοι μετά από αποφάσεις δικαστηρίων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές. Και στην κατηγορία αυτή υπάγονται ορισμένες χιλιάδες.

4) Τέλος, όσοι επιλέξουν την οδό της εθελούσιας εξόδου, ενώ έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, εξαγοράζοντας τρία πλασματικά χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται λιγότερο από τρία πλήρη στο όριο της πλήρους συνταξιοδότησης.

Αυτές ήταν οι πηγές κάλυψης των αναγκαστικών αποχωρήσεων που έπρεπε να γίνουν μέχρι το τέλος του 2014. Με τους υπολογισμούς μας θα έφθαναν σίγουρα τις 15.000, χωρίς προβλήματα και αναστατώσεις, και θα καλύπτονταν έτσι η μνημονιακή υποχρέωση.

Παράλληλα είχε εξασφαλιστεί η δυνατότητα σε κάθε μια απόλυση να αντιστοιχεί μια νέα πρόσληψη.

Οι αποχωρήσεις θα γινόταν όλες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, με σεβασμό στους κανόνες και στο Σύνταγμα και βέβαια μετά από αξιολογήσεις δομών και σχέδια στελέχωσης ανά φορέα και

μετά από ατομικές αποτιμήσεις προσόντων ώστε να εντοπιστούν οι λιγότερο ικανοί ή ακατάλληλοι,
αυτοί που διορίστηκαν παράνομα με πλαστά δικαιολογητικά ή παραμένων καταχρηστικά με δικαστικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων
ή είναι μακροχρόνια και αδικαιολόγητα απόντες
ή αυτοί που δεν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν να εργάζονται.

Η ξαφνική αλλαγή στάσης της Τρόϊκας τον Ιούνιο και η μονομερής τροποποίηση των συμφωνηθέντων τον Μάϊο

Η αναγωγή της μετακίνησης 12500 χιλιάδων υπαλλήλων, ξαφνικά και μονομερώς, μέσα 15 μέρες, μέχρι τις 30 Ιουνίου, σε προηγούμενη της δόσης του Ιουλίου ενέργεια. Το αναθεωρημένο μνημόνιο του Ιουλίου και η σύγκρισή του με αυτό του Μαϊου είναι κατατοπιστική για τις ανατροπές που επήλθαν στην κινητικότητα, σε δέκα μόλις μέρες πανικόβλητων και εκβιαστικών διαπραγματεύσεων.

Συνοπτική εξιστόρηση των γεγονότων της κρίσης του Ιουνίου

Στις 16 Ιουνίου, από το Υπουργείο Οικονομικών μου γνωστοποιήθηκε σχέδιο τροποποιημένου κειμένου του Μνημονίου της 8ης Μαΐου –μία ακριβώς εβδομάδα μετά τη συνάντησή μας με την Τρόικα– με μία σημαντική και καθοριστική αλλαγή, εσκεμμένα προκλητική και με διαφανείς πολιτικούς στόχους, ενώ σοβούσε η κρίση με την ΕΡΤ. Τροποποίηση που έγινε βέβαια με τη συγκατάθεση του Υπουργού των Οικονομικών, ο οποίος μου την ανακοίνωσε άλλωστε τηλεφωνικά χωρίς προηγούμενη συζήτηση.

Η απάντησή μας δεν μπορούσε παρά να είναι μία: οι στόχοι και η προθεσμία για μετακίνηση 12.500 υπαλλήλων σε 15 μέρες είναι αντικειμενικά ανεκπλήρωτοι και μη πραγματοποιήσιμοι και αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους μας η Τρόικα. Η ενέργειά της έχει έναν και μόνο σκοπό: να προκαλέσει σοκ και πανικό και να διαλύσει έτσι κάθε αντίσταση – και φυσικά και το δημόσιο, για το οποίο δεν νοιάζεται άλλωστε και ιδιαίτερα. Παράλληλα θέλει να εκθέσει και να έχει διαρκώς στο χέρι την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική διοίκηση και να τους αντιμετωπίζει ως οφειλέτες ή αναξιόπιστους και ανίκανους να πραγματοποιούν στόχους. Με την απόφασή της αυτή στρέφεται ανοικτά και εναντίον της Τασκ Φορς.

Για την Τρόικα, μια και μόνο διαρθρωτική μεταρρύθμιση χρειάζεται η Ελλάδα και σε αυτήν συμπυκνωνόταν η πολιτική της φιλοσοφία: συνεχείς και αθρόες απολύσεις, εάν είναι δυνατόν χωρίς συνταξιοδότηση, από 15.000 έως 50.000 χιλιάδες υπαλλήλους, εάν είναι δυνατόν. Το θέμα βέβαια δεν είναι τι θέλει και επιδιώκει η Τρόϊκα, αλλά τι κάνουμε εμείς. Χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις παράλογες απαιτήσεις της, καλή προετοιμασία, συλλογική και συντονισμένη σε τεχνοκρατικό και κυβερνητικό επίπεδο διαπραγμάτευση και βέβαια συνεκτική κυβερνητική πολιτική για ριζικές, καλά σχεδιασμένες διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

images_184-c7a6329097

Βράβευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Για την πανεπιστημιακή διδασκαλία του τον Δεκέμβριο του 2007.


images_DSC08078

68 Χρόνια από τη σφαγή στο Δίστομο
Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Παναγιώτη Πικραμμένο στην Ιστορική επέτειο.

Φωτογραφίες